Klachtenprocedure GeboorteTENS

Klachtenprocedure GeboorteTENS BV

Klachten over de producten of de dienstverlening van GeboorteTENS BV moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend, nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd.

Klachten moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend, nadat het gebrek of defect is geconstateerd.

Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door GeboorteTENS BV  binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij de ondernemer partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.

Klachten kunnen worden gericht aan:

GeboorteTENS BV
o.v.v. klachtenprocedure
Langakker 5c
5371 EV Ravenstein