Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Garantie

 1. GeboorteTENS levert haar apparatuur met 24 maanden fabrieksgarantie.
 2. Uitgesloten van garantie is schade tengevolge van gebruik niet volgens de gebruiksaanwijzing, schade ten gevolge van contact met (vrucht) water of ander vocht, schade door vallen en andere schade die het gevolg is van van buiten komende invloed.
 3. Een beroep op rechten uit deze garantie vervalt indien niet binnen twee maanden na het ontstaan van het gebrek het apparaat onder vermelding van de klacht aan GeboorteTENS is geretourneerd.

Aansprakelijkheid

 1. GeboorteTENS is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het niet volgen van de gebruiksaanwijzing van de TENS apparatuur en overigens slechts voor zover de aansprakelijkheidsverzekering van GeboorteTENS dekking verleent.
 2. Schade dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen een jaar na de schadeveroorzakende gebeurtenis schriftelijk gemeld te worden bij GeboorteTENS bij gebreke waarvan de vordering verjaard is.

Betalen en verzenden

 1. Alle aankopen dienen voor verzending aan GeboorteTENS te zijn voldaan. De verzending wordt dagelijks verzorgt door PostNL en de levertijd bedraagt 1 tot 3 werkdagen .
 2. Spoedzendingen zijn mogelijk, mits dit telefonisch is besproken, tegen bijbetaling van € 7,75. Je zending wordt dan indien mogelijk dezelfde dag, uiterlijk de volgende werkdag verstuurd via PostNL.

Retourneren

 1. Het is mogelijk je aankoop binnen 14 dagen na ontvangst te retourneren. Indien je de aankoop onbeschadigd, ongebruikt en in de originele verpakking terugstuurt krijg je de aankoopprijs terug. De verzendkosten worden niet vergoed. Bewaar je bewijs van verzending tot je de aankoopprijs hebt terugontvangen op je rekening.

Algemene verhuurvoorwaarden

 1. De huurovereenkomst heeft een duur van 6 weken. GeboorteTENS verzendt het apparaat 3 weken voor de datum, die de huurster heeft aangegeven als verwachte bevallingsdatum. Is het apparaat 20 dagen voor deze datum niet ontvangen, dan dient de huurster contact op te nemen met GeboorteTENS voor een tijdige nazending.
 2. GeboorteTENS is niet aansprakelijk voor vertraging in de verzending wegens omstandigheden die buiten haar invloed zijn.
 3. Het is mogelijk de huur kosteloos te annuleren tot 35 dagen voor de opgegeven uitgerekende datum. Huurster dient dit zowel mondeling als schriftelijk aan GeboorteTENS door te geven. Is de huurprijs al voldaan, maar het apparaatje nog niet verstuurd, dan crediteren wij het totaalbedrag minus €12,50 administratiekosten. Is het apparaat wel verzonden ontvang je alleen de borg terug.
 4. Huurster verplicht zich het apparaatje zorgvuldig en volgens de gebruiksaanwijzing te gebruiken. De huurster heeft geen pacemaker en gebruikt de GeboorteTENS niet voor de zesde maand van de zwangerschap. GeboorteTENS  is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het niet volgen van de gebruiksaanwijzing van de TENS apparatuur.
 5. De huurster gebruikt het TENS apparaat uitsluitend voor zichzelf. Zij is niet bevoegd de rechten uit deze overeenkomst aan derden over te dragen.
 6. Zodra enig gebrek aan het TENS apparaat zich voordoet, neemt de huurster contact op met GeboorteTENS. Ook bij verlies of vermissing dient de huurster GeboorteTENS hiervan direct op de hoogte te brengen.
 7. Huurster is tijdens de huurperiode aansprakelijk voor alle schade en/of verlies van het apparaatje. Kosten van reparatie en/of vervanging zijn voor rekening van de huurster en worden in mindering gebracht op de borgsom.
 8. Verhuurder is niet aansprakelijk voor de mate van pijnverlichting, aangezien dit per individu en bevalling als verschillend ervaren wordt.
 9. Huurster dient uiterlijk zes weken na ontvangst het apparaat schoon, onbeschadigd, compleet en in originele verpakking geretourneerd te hebben. Hiervoor ontvang je een week voor de einddatum een retourlink voor het downloaden van het retourlabel. Overschrijding van de huurperiode kost € 5,00 per week en incompleet retour zenden kost € 5,00.
 10. GeboorteTENS stort de borgsom, onder aftrek van eventuele kosten voor verlenging van de huurtermijn, terug na retour ontvangst van de volledige en onbeschadigde set.

Aanvullende Algemene verkoopvoorwaarden verzekerden met een polis die TENS apparatuur voor pijnbestrijding bij de bevalling vergoedt

 1. Deze voorwaarden gelden bij verkoop van GeboorteTENS apparaten aan verzekerden. Voor zover de hierna genoemde voorwaarden in strijd zijn met de hiervoor genoemde voorwaarden, prevaleren de hierna volgende voorwaarden.
 2. GeboorteTENS controleert bij de verzekering of de opgegeven verzekeringsgegevens overeenstemmen met de gegevens bij de verzekering. Als de gegevens overeenstemmen en de bestelling onder de dekking van de verzekering valt, zal GeboorteTENS overgaan tot verwerking van de bestelling.
 3. Indien de verzekering een deel van de bestelling dekt, zal de koper vooraf de eigen bijdrage moeten betalen op de rekening van GeboorteTENS. Verzending volgt na ontvangst van het bedrag dat voor rekening van de klant komt.
 4. GeboorteTENS declareert de kosten die vergoedt worden door de verzekeraar.
 5. De verzekerde verklaart dat zij een voorschrift van een arts of verloskundige heeft voor de aanschaf van een TENS apparaat bij de bevalling. Wanneer de verklaring in strijd met de werkelijkheid wordt gedaan, is GeboorteTENS gerechtigd alle hieruit voortvloeiende schade en kosten op de klant te verhalen. Dit is niet beperkt tot de kosten van de verstrekte apparatuur.
 6. De verzekeraar vergoedt maximaal één GeboorteTENS in de looptijd van de verzekering. Indien binnen die termijn een tweede apparaatje wordt besteld kan GeboorteTENS dit niet vooraf controleren. Als GeboorteTENS de kosten niet vergoed krijgt dient u alsnog de kosten van de aanschaf zelf te betalen. U ontvangt dan een factuur.

Waarschuwingen:

 • Gebruikers met hartritmestoornissen of een pacemaker mogen geen TENS apparatuur gebruiken.
 • Gebruik de TENS apparatuur niet in de eerste 6 maanden van de zwangerschap.
 • Gebruik het TENS apparaat niet in de buurt van korte golven of microgolven, de werking kan hierdoor gestoord worden.
 • TENS kan storen op de registratie van de harttonen van de baby met CTG-apparatuur. Het TENS apparaat moet dan tijdelijk uitgeschakeld worden of de snoertjes moeten wat verder van de CTG apparatuur liggen, dit kan door de elektroden om te draaien en met de snoertjes naar boven aan te brengen.
 • De Sensatone bekkenbodemtrainer mag niet gebruikt worden tijdens de zwangerschap en tot 12 weken na de bevalling.